หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก


คณะครุศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • บทความ (3)
  • งานวิจัย (3)
  • เอกสารคำสอน (1)

ร้อยกรองไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พุทธสื่อสาร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

กระบวนการพระพุทธศาสนากับแนวคิดการผสมผสานในสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กร
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

หลักธรรมในกลอนลำหมู่

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

วิเคราะห์วรรณกรรมอานิสงส์ภาคอีสาน

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2556

พัฒนาการความเชื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อเรื่องบญุและบาปในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของครูสลาคุณวุฒิ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

ศึกษาวิเคราะห์เรื่องการบูชายัญในกูฏทัณตสูตร

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

คติชนวิทยา

ปีที่จัดทำ 2557กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th