หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ จิรภัทร แก้วกู่

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ จิรภัทร แก้วกู่


วิทยาเขตขอนแก่น
  • หนังสือ (5)
  • ตำรา (6)
  • เอกสารประกอบการสอน (7)
  • บทความ (26)
  • งานวิจัย (4)

ตำนาน-ประวัติพระธาตุขามแก่น ฉบับตรวจค้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2535

คัมภีร์ศัพทศาสตร์บาลี-สํสกฤต

ปีที่ตีพิมพ์ 2538

หลักวรรณคดีบาลีวิจารณ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

กาพย์กลอนอีสาน วรรณกรรมปวงชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2542

คลองสิบสี่ในวรรณกรรมคำสอนอีสาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ธรรมบทแปลประโยคยาก

ปีที่ตีพิมพ์ 2529

หลักสัมพันธ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2531

สัมพันธ์ไทย ตำราวากยสัมพันธ์ สำหรับ ป.ธ. ๓

ปีที่ตีพิมพ์ 2533

หลักและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ภาษาบาลีสันสกฤตที่เกี่ยววข้องกับภาษาไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

วรรณคดีบาลี

ปีที่จัดทำ 2535

พุทธวิธีการสอน

ปีที่จัดทำ 2540

บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง

ปีที่จัดทำ 2542

หลักภาษาสำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2545

วรรณคดีสำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2546

การพัฒนาทักษะการเขียน

ปีที่จัดทำ 2552

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ปีที่จัดทำ 2553

มหาอรรถกถา คัมภีร์อะไร?

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารใต้แสงธรรม
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๓๔

สุวรรณภูมิ ข้อมูลที่ต้องทบทวนใหม่ ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ศิลปวัฒนธรรม ๑๕,๑๐
ฉบับที่ตีพิมพ์ (ส.ค.๒๕๓๗)
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๓๗

หลักและวิธีการสอนตามหลักไตรสิกขา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ นิตยสารธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ กุมภาพันธ์-มิถุนายน
ปีที่ตีพิมพ์ 2543

นักธรรม-บาลี เส้นทางสายเปลี่ยวของการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ นิตยสารธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ กรกฎาคม - ตุลาคม
ปีที่ตีพิมพ์ 2544

ญาโณทัยปกรณ์ คัมภีร์อะไร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ นิตยสารธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ พฤศจิกายน - กุมภาพัน
ปีที่ตีพิมพ์ 2551

การตีความ : มุมมองทางไวยากรณ์บาลี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

มาตาปิตา : มุมมองตามวิถีภาษาศาสตร์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ตุลาคม - กุมภาพันธ์
ปีที่ตีพิมพ์ 2549

มารดา "แม่" ภาษาอะไร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ มีนาคม - มิถุนายน
ปีที่ตีพิมพ์ 2549

ปัญหาการออกเสียงสระในคำภาษาบาลีและสันสกฤต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ กรกฏาคม - ตุลาคม
ปีที่ตีพิมพ์ 2549

อิทธิพลคำควบกล้ำภาษาสันสกฤตในภาษาบาลี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ มีนาคม - มิถุนายน
ปีที่ตีพิมพ์ 2550

บาลี : ภาษาคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธศาสตร์ - ปรัชญาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ พฤษภาคม - ตุลาคม
ปีที่ตีพิมพ์ 2553

บาลี : ภาษาโบราณในประเทศไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธศาสตร์ - ปรัชญาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2554
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

บาลี : ภาษาโบราณยุคกลางในอินเดีย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธศาสตร์ - ปรัชญาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2555
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

สรีรสัทศาสตร์คัมภีร์บาลีไวยากรณ์โบราณ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2556
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การก : ความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำกริยาตามหลักบาลีไวยากรณ์ใหญ่

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธศาสตร์ - ปรัชญาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2555
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ต้นเค้า - โคลงกลอนอีสาน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ นิตยสารภาษาและหนังสือ
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2530
ปีที่ตีพิมพ์ 2530

สอย : วัฒนธรรมระบายความใคร่ทางปาก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ศิลปวัฒนธรรม
ฉบับที่ตีพิมพ์ มีนาคม - มิถุนายน
ปีที่ตีพิมพ์ 2538

ความทวย : เกณฑ์ทดสอบเชาว์ปัญญาพื้นบ้าน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ศิลปวัฒนธรรม 16,10
ฉบับที่ตีพิมพ์ สิงหาคม
ปีที่ตีพิมพ์ 2538

หัวอกแม่ : เลือด น้ำตา และความเจ็บปวดในคะลำอีสาน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พ่อแม่พระผู้สถติในดวงใจ
ฉบับที่ตีพิมพ์ คลังนานาวิทยา
ปีที่ตีพิมพ์ 2548

แม่หญิง : สถานภาพและบทบาทที่ปรากฏในบทสู่ขวัญอีสาน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พ่อแม่พระผู้สถติในดวงใจ
ฉบับที่ตีพิมพ์ คลังนานาวิทยา
ปีที่ตีพิมพ์ 2548

หัวอกแม่ : เลือด น้ำตา และความเจ็บปวดในคะลำอีสาน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พ่อแม่พระผู้สถติในดวงใจ
ฉบับที่ตีพิมพ์ คลังนานาวิทยา
ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ศรีธนญชัย - เซียงเหมี่ยงวีรบุรุษของใคร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ พฤศจิกายน - กุมภาพัน
ปีที่ตีพิมพ์ 2548

วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอดีต - ปัจจุบัน - อนาคต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ขุนบรม-ท้าวจันทร์สมุทร
ฉบับที่ตีพิมพ์ วรรณกรรมนิทานอีสาน ๑
ปีที่ตีพิมพ์ 2549

ผญา : สถานะและบทบาทในวรรณกรรมอีสาน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ นิตยสารธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ มิถุนายน
ปีที่ตีพิมพ์ 2549

ปัญหาที่ไม่มีคำตอบ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ นิตยสารฟ้าเมืองทอง
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2527
ปีที่ตีพิมพ์ 2527

ลักษณะไวยากรณ์ของคำยืมที่ปรากฏในปฐมสมโพธิกถา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2545

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ธาตุภาษาบาลีและสันสกฤต

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2549

การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สดุดีภาษาบาลี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2549

คลองสิบสี่ในวรรณกรรมคำสอนอีสาน

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2550กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th