หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ


คณะพุทธศาสตร์
  • บทความ (2)

พระสงฆ์กับสังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘

หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการในสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th