หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย


คณะครุศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • ตำรา (1)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (1)

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การบริหารจัดการในห้องเรียน

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

หลักไตรสิกขากับการจัดการศึกษายุคใหม่

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในวัดเพื่อสังคม

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th