หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่


คณะครุศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

พุทธปรัชญากับการบริหารการศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์ไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธสาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2552
ปีที่ตีพิมพ์ 2552

การศึกษาเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความสันโดษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตกรุงเทพมหานคร

งบประมาณจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2556

พระพุทธศาสนากับการศึกษา

ปีที่จัดทำ 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th