หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ พระมหาสหัส ฐิตสาโร,ดร.

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ พระมหาสหัส ฐิตสาโร,ดร.


คณะครุศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (2)

การบริหารตามหลักพุทธธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พุทธีวิธีการสอน

ปีที่จัดทำ 2551

การบริหารองค์กรคณะสงฆ์

งบประมาณจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2550

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th