หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว


คณะสังคมศาสตร์
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (18)
  • งานวิจัย (3)

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่จัดทำ ๒๕๖๐

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 Vol.7 No.1 April- June 2018
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

ศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษโดยสังคม (Socail Sanctions)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 25
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร : The Role of Sangha Administratiors in the Educational Welfare in Bangkolaem District and Yannawa-Satorn District, Bankok

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 256
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การเมืองเรื่องพระพุทธรูป

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา The Shorter and Idea of Ordination for Monkhood in Thailand : Analysis of the Criteria and Qualifications for Ordination in Buddhism

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ;
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา The Shorter and Idea of Ordination for Monkhood in Thailand : Analysis of the Criteria and Qualifications for Ordination in Buddhism

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู : ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้/ไม่ใช้ความรุนแรง:Living thing Besides Human Known as Rat: Buddhist Attitude towards Other Life in Non-violence

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB)
ฉบับที่ตีพิมพ์ 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.184-187
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง : The Buddhism Integration for Sustainable Community Environment Management of Local Administrative Organization in Rayong Province

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร : Buddhadhamma Integration for Executive Leadership Development of Bangkok Metropolitan

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเขตเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์:Budhadhamma Intergration for People Quality Development Administration at Municipalities in Nakorn Sawan Province

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 16 พฤษภาคม 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

ารพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในจังหวัดนครปฐม : The Development of Management Model of Pariyattidhamma Studies Dhamma Department Nakhonpathom Province

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร TCI ฐาน 1
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น THE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT TO SUPPORT THE MERIT AND ETHICIS OF STAFFS IN LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATION (นักวิจัยร่วม ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี)

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๙

กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE [นักวิจัยร่วม : พระอุดมสิทธินายก จเด็ด โพธิ์ศรีทอง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ]

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ปีงานวิจัย 2560

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย THE STRATEGY OF BUDDHIST HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT TOWARDS THE HIGH COMPETENCY ORGANIZATION OF BUDDHIST UNIVERSITIES OF THAI SANGHA

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ปีงานวิจัย 2558กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th