หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์


วิทยาเขตเชียงใหม่
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (2)

สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปีที่จัดทำ

การสร้างมาตรฐานการศึกษาของชาติ กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปทักษะการเรียนรู้

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มก
ปีที่ตีพิมพ์ 2557กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th