หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร


คณะสังคมศาสตร์
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (23)
  • งานวิจัย (2)

องค์การและการจัดการ

ปีที่จัดทำ 2559

อาบัติ : บทวิเคราะห์อันว่าด้วยหนังศาสนากับมุมมองท่าทีตามแบบชาวพุทธ-Ẫpatti : As a Film critic with Buddhism.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 หน้าที่ 232-243.
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พระอรหันต์สิ่งสร้างทางความเชื่อในสังคม : การเปลี่ยนแปลงจากความจริงสู่ความลวง-Arahants: Creation Things of Faith in Thai Society : The Changing from the Truth to the Trick.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 หน้า 19-35.
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ความขัดแย้งอันว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราช : แนวคิด หลักปฏิบัติและข้อเท็จจริง-The Conflict with the Patriarch : Ideology, Practices and Facts.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 หน้าที่ 1-15
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ความเป็นอื่นกับพหุลักษณ์ในอีสานตอนล่าง: พหุกรณีศึกษา โคราช ลาว เขมร และส่วย The Otherness and Multiculturalism in Lower Isan: Multi-case study of Korat, Lao, Khmer and Kuy.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ.2559 หน้า 462-473
ฉบับที่ตีพิมพ์ วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ.2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“บัตรสนเท่ห์ วิธีสร้างข่าวลือที่ไม่เคยล้าสมัย : ความจริง ความลวง ความรุนแรง และความตาย : Anonymous letter of Rumor building Method that never delays: Truth, Lying, Violence, and Death”.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ งานประชุมสัมมนา และเสนองานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 [The 3rd National and the 1st International Conferences 2016] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น [Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus] หน้า 3048-306
ฉบับที่ตีพิมพ์ ระหว่าง 28-29 มีนาคม 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 หน้า 263-277
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

แนวคิดการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว (วัด) ในพระพุทธศาสนา : ทฤษฎี หลักการ และวิถีปฏิบัติ = The Concept of Buddhist Tourism Management: Theory, Principles and Practices. 5

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2016) หน้า 51-65
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา [The Shorter and Idea of Ordination for Monkhood in Thailand : Analysis of the Criteria and Qualifications for Ordination in Buddhism ]”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร การพัฒนาสังคม – Journal of MCU Social Development
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 Vol.1 ฉบับที่ 1 Issue 1 มกราคม-เมษายน 2559 January-April 2016. หน้า/pp. 77-91.
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู : ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้/ไม่ใช้ความรุนแรง:Living thing Besides Human Known as Rat: Buddhist Attitude towards Other Life in Non-violence”, .

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร การพัฒนาสังคม – Journal of MCU Social Development
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) หน้า 94-107
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พม่า : พระอึดอัดที่วัดมนูหะ การสื่อสารทางการเมืองและตัวตน Myanmar: Political Communication and Identity in Manuha Temple,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธอาเซียน [ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“ขบวนการพุทธใหม่ : ผู้หญิงกับพื้นที่ทางศาสนาในประเทศไทย New Buddhist Movement: Women with Religious Role in Thailand“

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย Buddhist Innovation for Developing Thailand การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 31 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น The 4th National and the 2nd International Conferences 2017 Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen campus, 31 march 2017
ฉบับที่ตีพิมพ์ 31 march 2017
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา : ความสัมพันธ์ทางการเมืองและศาสนาของไทยและกัมพูชา.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธอาเซียน [ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“Buddhist Economics: Resource Management Based on Buddhist Approach”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ the International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017 , on 22-23 April 2017 at Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia. /ISBN: 978-967-14835-1-0. /pp.290-293.
ฉบับที่ตีพิมพ์ ISBN: 978-967-14835-1-0.
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

“A Mechanism of Thai Patriarch Appointment”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Seventh International Conference on Religion and Spirituality in Society and the Religion in Society Research Network 17–18 April 2017 Imperial College London, London, UK
ฉบับที่ตีพิมพ์ 17–18 April 2017
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

สมเด็จพระสังฆราชไทย : รสนิยม ความเห็นขัดแย้ง และกลไกการได้มา : Thai Patriarch : Tastes, Conflicting and Mechanism of Appointment”.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ” 9 กันยายน 2560 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน เอกสารประกอบการสัมมนา หน้า 263-264
ฉบับที่ตีพิมพ์ 9 กันยายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ : กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม The Role of Monks and Community Development on Buddhist Way : Case Studies on Loung Por Dang Wat Intraram, Samutsongkram Province.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ฉบับที่ตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

แนวทางการอยู่ร่วมกันของนิสิตพม่าภายใต้สำนึกของชาติพันธุ์ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย Process for coexistence of Mynmar students under variety ethnic identity In Thai Buddhist University.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 280-292
ฉบับที่ตีพิมพ์ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

เฟชบุ๊กพื้นที่ทางความเชื่อและเพศ : การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของภิกษุ สามเณรไทย – FACEBOOK as Belief and Gender Sphere: Transgender Identity of Thai Buddhist Clergymen.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3 The 5th National and the 3rd International Conferences 2018 “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน- Volunteer Spirit with Sustainable Social Development มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
ฉบับที่ตีพิมพ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

แนวทางการบริหารและบูรณะวัดที่มีที่ตั้งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาวัดใหญ่พลิ้ว จ.จันทบุรี Management and restoration of temples with historical sites for Tour : A Case Study of Wat Yai Pliew, Chanthaburi

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3: ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3rd Liberal Arts National Conference: Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2018) วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จังหวัดสงขลา
ฉบับที่ตีพิมพ์ วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ : แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อสวัสดิการด้านสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการและชุมชนวัดในประเทศไทย Buddhist Social Welfare: The establishment of the Priest Hospital for the well being of monks, novices and Sangha organization and community nearby temple in Thailand

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน
ฉบับที่ตีพิมพ์ 9 กันยายน 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์ -Buddhism in Myanmar : Sect, Controlling, and Priest’s Ranks

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน – มิถุนายน 2561 Vol.7 No.2 (Special Issue) April- June 2018 หน้า 441-458 [วารสาร TCI ฐาน 1]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

“Theravada Buddhism: Gender’s Right and Ordination in Thai Society”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ International Conference “Theravada Buddhism in Vietnam and Thailand : The Regional Culture Dialogue” by Thai Studies Center, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM
ฉบับที่ตีพิมพ์ 14 กันยายน 2561,14 September 2018
ปีที่ตีพิมพ์ 2561/2018

การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์ Crackdown from the state to religion: catch to unfrock Ven. Phrapimoladhamma mythology in Lao, progressive and communist

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี [อ้างอิง http://ntbac2018.udru.ac.th/]
ฉบับที่ตีพิมพ์ 25-26 ตุลาคม 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561/2018

“การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)”

งบประมาณจาก ทุนมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558-2559 โดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2559
ปีงานวิจัย 2560

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง (ร่วมกับคณะ)

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2556-2557)
ปีงานวิจัย 2557กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th