หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์


วิทยาเขตแพร่
  • หนังสือ (8)
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (5)
  • บทความ (17)
  • งานวิจัย (34)

การพัฒนาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

สารัตะะครู

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

พื้นฐานการศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

การพัฒนาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น พิมพ์ครั้งที่ ๑

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พุทะวิธีการสอน

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

หนังสือสวดมนต์ไหว้พระ-บูชาบุรพาจารย์

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

สารัตถะครู พิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์

สารัตถะครู ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 2

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

จิตวิทยาสำหรับครู

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2554

ภูมิศาสตร์สำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2554

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการเรียนการสอน

ปีที่จัดทำ 2546

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง

ปีที่จัดทำ 2555

จิตวิทยาการเรียนการสอน

ปีที่จัดทำ 2545

ครอบครัวล้อมรัก:ไตรสิกขาล้อมใจ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ หนังสือย่างก้าวที่ยาวไกล
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ 1
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๘

หลักธรรมของพระพุทธศาสนากับผู้นำยุคโลกาภิวัฒน์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิทยาเขตแพร่ ฉบับบที่ ๑๘
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับบที่ ๑๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๖

สังคมแห่งการเรียนรู้

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิทยาเขตแพร่ ฉบับที่ ๑๘
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๗

ครูและคุณธรรมแห่งความเป็นครู

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิทยาเขตแพร่ ฉบับที่ ๑๘
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๗

พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๑

การพัฒนาบุคลิกภาพต่อวิชาชีพครู

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธิ์ พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๑

ครูคือใคร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิทยาเขตแพร่ ฉบับที่ ๑๘
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

ลักษณะผู้สอนตามแนวพุทธศาสตร์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิทยาเขตแพร่ ฉบับที่ ๑๘
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

คัมภีร์ที่ปรากฏในพิธีสืบชะตาล้านา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธิ์ พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

สิบสองเป็ง : มิติในพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิทยาเขตแพร่ ฉบับที่ ๑๘
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

งานบทความวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต ๑”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสารประกอบการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ พระพุทธศาสนา: ความรู้จริงและคุณภาพชีวิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๒

งานบทความวิจัย เรื่อง “ทัศนคติที่มีต่อครอบครัวและการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ ๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๒

งานบทความ “ปกิณกะจากน้ำ”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิทยาเขตแพร่ ฉบับที่ ๑๘
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๙

พุทธศาสตร์กับประสิทธิภาพการศึกษา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธิ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 25
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พุทธศาสตร์กับประสิทธิภาพการศึกษา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับบที่ 2
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับแรงจูงใจทางการศึกษา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ 1 เล่มที่ 3
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

คัมภีร์ที่ปรากฏในพิธีสืบชะตาของล้านนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

การศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีตามทรรศนะของครูผู้สอนและนักเรียน:ศึกษาเฉพาะกรณีวัดจองคำจังหวัดลำปาง

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๔๗

ประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยามหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๔๘

การประเมินหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้นตรี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดแพร่

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๔๘

การใช้หลักพุทธธรรมในการงานของสถานศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการโครงการของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

งบประมาณจาก เทศบาลหนอวม่วงไข่ แพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

ทัศนคติที่มีต่อครอบครัวและการได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัวของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๐

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๑๑ โครงการ
ปีงานวิจัย ๒๕๕๐

การศึกษาทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๑

ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๒

การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔

ศึกษาสภาพการเรียนวิชาการวิจัยทางสังคมศึกษาสำหรับครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่(วิจัยชั้นเรียน)”

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔

การให้บริการหอฉันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่(วิจัยสถาบัน)

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

รูปแบบและกระบวนการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ขององค์กรการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

งบประมาณจาก สำนักสนับสนุนสุภาวะองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ (วิจัยชั้นเรียน)

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

ศึกษาอัตชีวประวัติหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ 2554

งบประมาณจาก คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔

ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดแพร่

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๑

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว พระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคเหนือ

งบประมาณจาก สำนักสนับสนุนสุภาวะองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

สืบชะตาล้านนา:แนวคอดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา

งบประมาณจาก สำนักบริหารโครงการวิจัยอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานการอุดมศึกษา
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ในรายวิชาวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่(วิจัยชั้นเรียน)

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

ศึกษารูปแบบการจัดงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโกศัยสิริชัยศากยมุนี วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ (วิจัยสถาบัน)

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

) เรื่อง “ความต้องการของพระสังฆาธิการที่มีต่อพระบัณฑิตที่จบการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๒

เรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่:กรณีศึกษาพระสงฆ์อำเภอเมืองแพร่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๑

ชื่อเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจโครงการเฝ้าระวังอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน”พ.ศ. ๒๕๔๙

งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

ชื่อเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ (ปลอดภัยจากสารเคมี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน”พ.ศ. ๒๕๔๙

งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

ชื่อเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจโครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน”พ.ศ. ๒๕๔๙

งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

ชื่อเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน”พ.ศ. ๒๕๔๙

งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

ชื่อเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจโครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน”พ.ศ. ๒๕๔๙

งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

ชื่อเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนในโครงการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๒๕๕๐”

งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่านนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปีงานวิจัย ๒๕๕๐

ชื่อเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี ๒๕๕๑ ของเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

งบประมาณจาก เทศบาลสอง อำเภอสอง จ.แพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๑

ชื่อเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ของเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

งบประมาณจาก เทศบาลสอง อำเภอสอง จ.แพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๒

แนวคิดรูปแบบการสร้างเสริมความเป็นเมืองในพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยแห่งชาติ
ปีงานวิจัย 2559

การเสริมสร้างสุขภาพและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาภาคเหนือที่ 1 อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน

งบประมาณจาก สสส.
ปีงานวิจัย 2558กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th