หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิมล ศรศักดา

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิมล ศรศักดา


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • หนังสือ (5)
  • ตำรา (3)
  • เอกสารประกอบการสอน (4)
  • บทความ (5)
  • งานวิจัย (3)

ปรัชญาคติธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

ปรัชญาคติธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (ร่วมกับคณะ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

พุทธปรัชญาการศึกษา (ร่วมกับคณะ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำ 2556

พัฒนาการการศึกษาคณะสงฆ์

ปีที่จัดทำ 2554

การวิจัยทางสังคมศึกษาสำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2554

การศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2553

พระหมอกับการรักษาโรค ทางเลือกใหม่ของชุมชน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

พุทธศาสตร์ให้ปัญญา มหาจุฬาฯให้ทางชีวิต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธศาสตร์บัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ พุทธศาสตร์บัณฑิต
ปีที่ตีพิมพ์ 2551

การศึกษาสงฆ์รากฐานการศึกษาไทย : การปฏิรูปที่ต้องทบทวน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธศาสตร์บัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ พุทธศาสตร์บัณฑิต
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

พุทธศาสตร์ให้ปัญญา มหาจุฬาฯให้ทางชีวิต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

ยุทธศาสตร์การบริหาร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

บทบาทของพระสงฆ์สายวัดป่าในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จ.อุบลราชธานี

งบประมาณจาก สถาบันวิจันพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2554

รูปแบบและกระบวนการอนุรักษ์ป่าชุมชนแนวพุทธ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2555

การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิทยาลัยหมอพราหมณ์เชตะวัน จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th