หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระอุดมสิทธินายก (กัมพล คุณงฺกโร)

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระอุดมสิทธินายก (กัมพล คุณงฺกโร)


คณะสังคมศาสตร์
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (30)
  • งานวิจัย (1)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

ปีที่จัดทำ 2559

Buddhist Integration for Oganizational Management to Strengthening Health and Learning for Thai Society

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ presented in 5th International Social Sciences and Business Research conference [ISSBRC 1/2018], on 28-31 May 2018 at Universita Della Svizzera Italiana Lugano, Switzerland
ฉบับที่ตีพิมพ์ [ISSBRC 1/2018], on 28-31 May 2018
ปีที่ตีพิมพ์ 2018/2561

เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [http://www.journal-social.mcu.ac.th/?p=13849]
ฉบับที่ตีพิมพ์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561.หน้า 287-304
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/Vol.6 No.4 October- December 2017.หน้า 250-260
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560 Vol.6 No.3 July-September 2017.หน้า 270-280
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 The Efficiency of Management for the Moral Teaching Monks in School Project in the Area of Sangha Administration Region.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560 Vol.6 No.3 July-September 2017.หน้า 1-14 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE .

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 Vol.7 No.1 January- March 2018 หน้า 99-115 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

ประสิทธิผลการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม ; THE EFFECTIVENESS MANAGEMENT OF MEDITATION CENTER]

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560 Vol.6 No.2 April-June 2017.หน้า 1-15. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร ]

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน – มิถุนายน 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ .วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา”.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 205-220.
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์,
ฉบับที่ตีพิมพ์ เล่มที่ 5, ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม, 2559). หน้า 31-41.
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ”.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์,
ฉบับที่ตีพิมพ์ เล่มที่ 5, ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม, 2559). หน้า 387-395
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

“การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 หน้า 55-62
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

” การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” .

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560. หน้า 241-256.
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“คนดีที่มีความกตัญญูบนพื้นฐานพระพุทธศาสนา : Good people with gratitude base on Buddhist”.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร .
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) เนื่องในโอกาสประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า 77-85
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560. หน้า 281-293
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing ..

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 270-283
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“Morality in Buddhist Leadership Development”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ on GRDS International Conference-11th International Conference on Social Science and Humanities,
ฉบับที่ตีพิมพ์ 19-20 September 2016, Imperial College London, South Kensington Campus | London
ปีที่ตีพิมพ์ 2016

“An Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business,
ฉบับที่ตีพิมพ์ (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.184-187
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

“The Technology Center Model for Educational Administration of Mahachulalongkornrajavidyalaya University”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ .International Conference for Acadamic Disciplines , Joseph B. Martin Conference Center, Harvard Medical School, Boston Massachusetts
ฉบับที่ตีพิมพ์ , 22-26 May 2017
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

“การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 : Development Effective of Phrapariyattidham Schools,Pali Section Education Management Region14”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560. หน้า 239-253 [เล่ม 3]
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพื่อชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development of Management in Public Welfare for Community of Temple in Chonburi Province”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560. หน้า 71-85. (เล่ม 2)
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์พระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี : Effectiveness Towards Public Welfare Management of Sangha Administrators in Chanthaburi Province”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560.
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

Current Management Practice & Leadership in Global Perceptive

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018
ฉบับที่ตีพิมพ์ 24 September 2018
ปีที่ตีพิมพ์ 2018

ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ? ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

พุทธธรรมาธิปไตย BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 239-246 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา) เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์แห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th