หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา จำปารักษ์

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา จำปารักษ์


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (2)
  • เอกสารคำสอน (1)

การศึกษากับชีวิตและชุมชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

การวิจัยในชั้นเรียน

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

ปีที่จัดทำ 2552

ธรรมะกับการพัฒนาสังคม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

บุญมหาชาติ: มโนทัศน์ ค่านิยม และการสร้างจริยธรรมทางสังคมของประเทศไทย และลาว

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

การวัดและประเมินผลการศึกษา

ปีที่จัดทำ 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th