หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท


คณะสังคมศาสตร์
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (1)

การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

พุทธบูรณาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๘กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th