หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ


คณะสังคมศาสตร์
  • เอกสารประกอบการสอน (4)
  • บทความ (20)
  • งานวิจัย (9)

การจัดการโครงการขั้นสูง

ปีที่จัดทำ 2559

หนังสือการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล. สำนักทะเบียนและวัดผล : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำ 2558

เอกสารประกอบการสอน การจัดโครงการขั้นสูง : Advance Project Management (614 208). ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ปีที่จัดทำ 2559

คู่มือนิสิตปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (184 หน้า)

ปีที่จัดทำ 2560

สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 หน้า 287-304 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE. ]

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/Vol.6 No.4 October- December 2017.หน้า 250-260 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

(บทความวิจัยและผู้เขียนร่วม,พระอุดมสิทธินายก ประเสริฐ ธิลาว จเด็ด โพธิ์ศรีทอง) กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ .วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 Vol.7 No.1 January- March 2018 หน้า 99-115 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ THE DEVELOPMENT OF BUDDHIST WAY SCHOOL MANAGEMENT IN SAMUTPRAKARN PROVINCE]

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 Vol.7 No.1 January- March 2018. หน้า 84-98. [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับทื่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2561 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน – มิถุนายน 2561 Vol.7 No.1 April- June 2018 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การพัฒนาชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวในมิติศาสนา.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน – มิถุนายน 2561 Vol.7 No.2 (Special Issue) April- June 2018 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

“Organization Management for Learning Organization in the Cognitive Constructivism Based”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ GRDS International Conference-11th International Conference on Social Science and Humanities, 19-20 September 2016, Imperial College London, South Kensington Campus | London
ฉบับที่ตีพิมพ์ Imperial College London, South Kensington Campus | London
ปีที่ตีพิมพ์ 2016

The Holy Phra Bang History : Buddhist Perpetuity Heritage”,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017,Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia pp.188-190.
ฉบับที่ตีพิมพ์ ISBN: 978-967-14835-1-0
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

“Conflict Management in Caste System of Dr.Embedkar”

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ,Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017,Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia. pp.179-183.
ฉบับที่ตีพิมพ์ ISBN: 978-967-14835-1-0
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278.
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะ ของ ดร.เอ็มแบดการ์,

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560. หน้า 553-563.
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561/ Vol.7 No.1 January – march 2018. หน้า 99-115.
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

“การพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี : Monastery Development for Community Learning Centers in Chonburi Province” ]

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 505-522. [เล่ม 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี: Buddhist Method of Leadership Development of Admistrative Monks in Cholburi Province”, 4]

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 51-66. [เล่ม 4]
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 : A Development of the Best Meditation Center of Province Management in Sangha Administration Region 2”,]

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 161-173. [เล่ม 3
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

“การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 : A Development of the Best Meditation Center of Province Management in Sangha Administration Region 2”,]

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 161-173. [เล่ม 3
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8] [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ? ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328. [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [Website : www.journal-social.mcu.ac.th]
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา) เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๘

(นักวิจัยร่วม,พระอุดมสิทธินายก ประเสริฐ ธิลาว จเด็ด โพธิ์ศรีทอง) กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2560

“กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์“. .

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2560

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ปีงานวิจัย 2560

กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”.

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ปีงานวิจัย 2560

กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม

งบประมาณจาก ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงานวิจัย 2560

กลไกการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพึ่งตนเองของแกนนำผู้สูงอายุพุทธธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง“.

งบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงานวิจัย 2560

รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร]

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ปีงานวิจัย 2561กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th