หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (7)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (4)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การพัฒนาองค์กร

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2558

มิติใหม่ของการบริหารองค์กรภาครัฐ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

การศึกษาเปรียบเทียบสถานะองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

ประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิจัยร่วม)

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th