หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (7)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (4)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การพัฒนาองค์กร

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

มิติใหม่ของการบริหารองค์กรภาครัฐ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

การศึกษาเปรียบเทียบสถานะองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

ประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิจัยร่วม)

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th