หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (7)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (10)
  • งานวิจัย (5)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การพัฒนาองค์กร

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2558

มิติใหม่ของการบริหารองค์กรภาครัฐ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

Education Reform in Thailand 4.0 : A True Story or a Soap Opera.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Asian Political Science Review (ISSN: 2351-0862)
ฉบับที่ตีพิมพ์ Vol.2, No.1, in July 2018.
ปีที่ตีพิมพ์ 2018

Organization Management by Buddhism Way.

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Asian Political Science Review (ISSN: 2351-0862)
ฉบับที่ตีพิมพ์ Vol.2, No.1, in July 2018.
ปีที่ตีพิมพ์ 2018

ภาวะผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
ปีที่ตีพิมพ์ 2561

ประสิทธิภาพขององค์กรขนาดเล็ก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๑๗๙.
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การสร้างความผูกพันต่อองค์กรทางพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒. (ตุลาคม ๒๕๕๗) : ๙๓.
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑.
ฉบับที่ตีพิมพ์ (กรกฎาคม ๒๕๕๗) : ๒๔๐.
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ ๔ เครื่องมือการวางแผนและการติดต่อประสานงานสู่ความสำเร็จ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์.
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปี่ที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๗๓.
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : มองเทศมองไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), มกราคม – เมษายน 255๙.)
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การศึกษาเปรียบเทียบสถานะองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

ประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิจัยร่วม)

งบประมาณจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

ภาวะผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2560กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th