หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (8)

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ

ปีที่จัดทำ 2558

ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

วัยรุ่นกับกระแสบริโภคนิยม : ปัญหา ทฤษฎีและทางออก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖๘ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน :๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

บทบาทพระสงฆ์ : การบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการพัฒนาชุมชน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖๘ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน :๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

พุทธวิธี : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

องค์กรภาครัฐ : การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม : การแก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกัน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ :๒๕๕๗
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ: เรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สปป.ลาว

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘

คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th