หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (3)
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • บทความ (15)
  • งานวิจัย (7)

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

วิทยาการบริหาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ

ปีที่จัดทำ 2558

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2560

องค์การและการจัดการภาครัฐ

ปีที่จัดทำ 2561

ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

วัยรุ่นกับกระแสบริโภคนิยม : ปัญหา ทฤษฎีและทางออก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖๘ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน :๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

บทบาทพระสงฆ์ : การบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการพัฒนาชุมชน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖๘ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน :๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

พุทธวิธี : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

องค์กรภาครัฐ : การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม : การแก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกัน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ :๒๕๕๗
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ: เรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สปป.ลาว

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘

คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘

ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ : เรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานการบริหารกิจการคณะสังฆ์ สปป.ลาว

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

การเปรียบเทียบการจัดการการศึกษาของพระสงฆ์ในเชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

ทฤษฎีภาวะผู้นาใฝ่บริการ : ทิศทางการบริหารจัดการขององค์การในอนาคต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

Senior Citizen Well Being Administration

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2nd ICoHLCB) 22-23 April
ปีที่ตีพิมพ์ 2017

การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2555

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2557

คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2557

การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2558

มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: ปัญหา อุปสรรคและกระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2559

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2560

โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2560กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th