หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระครูสุตภัทราภรณ์ (สัณหวัช สุภทฺโท)

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระครูสุตภัทราภรณ์ (สัณหวัช สุภทฺโท)


วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  • บทความ (1)

รูปแบบการจัดการศึกษาของวัดที่ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2556
ปีที่ตีพิมพ์ 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th