หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ประสิทธิ์ ศรีสมุทร

หน้าหลัก > อาจารย์ ประสิทธิ์ ศรีสมุทร


วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  • หนังสือ (3)
  • ตำรา (1)
  • บทความ (1)

เล่าไว้ - วัยเกษียณ

ปีที่ตีพิมพ์ 2544

กาลเวลาพิสูจน์คน

ปีที่ตีพิมพ์ 2545

ธรรมเนียมไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2542

วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

เทิดพระเกียรติกวีแก้ววาสุกรี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ ปาริชาติ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ต
ปีที่ตีพิมพ์ 2544-2545กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th