หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด


วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  • หนังสือ (8)
  • เอกสารประกอบการสอน (4)
  • บทความ (8)
  • งานวิจัย (9)

วัด ๙ ศรี ๔ พระอารามหลวง

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

เล่าขานตำนานบุญวาทย์

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

เติบโต-ก้าวหน้า เพียงใด ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

๗ รอบ ๘๔ พรรษา อายุวัฒนมงคล พระราชธรรมาลังการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ย่างก้าวที่ยาวไกล ๘๐ ปี พระราชธรรมาลังการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (Political Science in Buddhism) (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

ปีที่ตีพิมพ์

จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส สมโภชครบรอบ ๑๐๐ ปี พระอารามหลวง วัดบุญวาทย์วิหาร

ปีที่ตีพิมพ์

รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (Political Science in Buddhism) (พิมพ์ครั้งที่ ๓)

ปีที่ตีพิมพ์

รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2556

แนวคิดทางการเมืองไทย

ปีที่จัดทำ 2556

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Introduction to Public Administration)

ปีที่จัดทำ 2557

รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (Political Science in Buddhist Litterateur)

ปีที่จัดทำ 2557

กตัญญูกตเวที : อริยวิถีสู่ความปรองดอง

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับที่ตีพิมพ์ พิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 8

การบูรณาการการเรียนการสอนวรรณกรรมล้านนาเรื่องตำนานมูลศาสนาฉบับวัดบ้านเอื้อมในรายวิชารัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ หนังสือฉลองครบ ๓๐ ปีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารศึกษาศาสตร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เ
ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิด(Mind Mapping) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนิสิตที่ศึกษารายวิชาศาสนากับรัฐศาสตร์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม
ฉบับที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดั
ปีที่ตีพิมพ์ กรกฎาคม ๒๕

แนะนำหนังสือเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ มกราคม - ม

The Development of Ancient Remains Area and Antiques for Community Learning of Ban Thung Man Tai, Banpua Sub-District, Maung District, Lampang Province

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Life, power and Ethiices the 1th International Conference on Ethnics in Asia
ฉบับที่ตีพิมพ์ August 20-21, 2015
ปีที่ตีพิมพ์ 2558

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ ISSN 2408-1078
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษเนื
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘

กระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านการชำระตำนานมูลศาสนาฉบับวัดบ้านเอื้อมฯ

งบประมาณจาก สกว
ปีงานวิจัย 2556

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิด(Mind Mapping) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนิสิตที่ศึกษารายวิชาศาสนากับรัฐศาสตร์

งบประมาณจาก วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย 2553

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนวรรณกรรมล้านนาเรื่องตำนานมูลศาสนาฉบับวัดบ้านเอื้อมในรายวิชารัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย 2555

โครงการ "แนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง"

งบประมาณจาก สกว
ปีงานวิจัย 2554-2555

การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

งบประมาณจาก วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ปีงานวิจัย 2556

การพัฒนาระบบนำเสนอการเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

งบประมาณจาก วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ปีงานวิจัย 2555

การสร้างเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร

งบประมาณจาก ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร
ปีงานวิจัย 2554

ศึกษาความพึงพอใจของพระนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลำปาง ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2548

แนวคิดคำสอนที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th