หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรต บุญอ่อน

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรต บุญอ่อน


วิทยาเขตนครสวรรค์
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

การฝึกสอน

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

ปีที่จัดทำ 2551

การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2550

งบประมาณจาก ส่วนงาน
ปีงานวิจัย 2558

ความเป็นครู

ปีที่จัดทำ 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th