หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ภูริทัต ศรีอร่าม

หน้าหลัก > อาจารย์ ภูริทัต ศรีอร่าม


วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  • หนังสือ (5)
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • งานวิจัย (4)

อริยสัจ 4 ความจริงของชีวิตอันประเสริฐ 4 ประการ : ระเบียบวิธีการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาชีวิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

อาสาฬฺหปุณฺณมีปูชา

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

มาฆปุณฺณมีปูชา

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

วิสาขปุณฺณมีปูชาและอัฏฐมีบูชา

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

สมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

พระสุตตันตปิฎก

ปีที่จัดทำ 2551

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ปีที่จัดทำ 2552

วิสุทธิมัคค์ศึกษา

ปีที่จัดทำ 2554

ผลของการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามแนวพุทธให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2552

คุณภาพพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2553

การศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2554

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องปฏิสนธิวิญญาณตามหลักปฏิจจสมุปบาท ของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทกับหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2554กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th