หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ


วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  • หนังสือ (19)
  • ตำรา (32)
  • เอกสารประกอบการสอน (27)
  • งานวิจัย (5)
  • เอกสารคำสอน (1)

วาทการ ฉบับคู่มือนักพูด

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

ธัมมสังคณี (พุทธจิตวิทยาที่ปรากฏในธรรมสังคณี)

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

จิตวิทยาในอภิธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พุทธปรัชญามหายาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

เจตสิกสังคหวิภาค

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

สมุจจยสังคหวิภาค

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ปัจจยสังคหวิภาค (ปฏิจจสมุปบาท)

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

วิถีมุตตสังคหวิภาค

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พุทธธรรมกับสังคมไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พระพุทธศาสนากับสตรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

อโคจร : ประวัติ พัฒนาการ ผลกระทบ และฐานแห่งการบรรลุธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

ธุดงควัตร : ประวัติ พัฒนาการ และค่านิยม

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

พุทธจักรวาลวิทยา (Buddhist Cosmology) 103 339

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

สมถกรรมฐาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

วิปัสสนากรรมฐาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ปุคคลบัญญัติ : บัญญัติธรรม ปรมัตถธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

พุทธจิตวิทยาตามแนวอัฏฐสาลินีอรรถกถา

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

อภิธัมมาวตาร (Adhidhammavatara) 102 425

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

กถาวัตถุ (Kathavatthu) 102 311

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

จิตวิทยาแนวพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ปรัชญาอินเดียโบราณ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พุทธปรัชญาเถรวาท

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

พระพุทธศาสนามหายาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ศาสนาเปรียบเทียบ

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พระไตรปิฎกวิเคราะห์

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

ระบบและทฤษฎีพื้นฐานทางพุทธจิตวิทยา

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

วิถีจิต (พุทธจิตวิทยากับวิถีจิตในพระอภิธรรม)

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

รูปสังคหวิภาคและนิพพาน (พุทธจิตวิทยาว่าด้วยรูปปรมัตถ์และนิพพาน)

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา-ปรัชญา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พุทธปรัชญา 600 102

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พุทธปรัชญาสิ่งแวดล้อม

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

พุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พุทธจิตวิทยาการปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พุทธปรัชญาการบริหารการศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

หลักและทฤษฎีภาวะผู้นำทางการศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาในพระไตรปิฎกเชิงบูรณาการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ธรรมประยุกต์

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

หลักพุทธธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

วิสุทธิมรรคศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ธรรมบทศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ 210 103

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พุทธบริหารการศึกษากับวิทยาการสมัยใหม่ 806 210

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

ระบบและทฤษฎีทางพุทธจิตวิทยา 617 111

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

จิตรักษาเชิงพุทธ (Buddhist Psychotherapy) 617 338

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

เทคนิคจิตรักษาเชิงพุทธ (Techniques in Buddhist Phychotherapy) 617 339

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

จิตวิทยาในพระไตรปิฎก

ปีที่จัดทำ 2557

ศาสนาทั่วไป

ปีที่จัดทำ 2553

การบริหารกิจการคณะสงฆ์

ปีที่จัดทำ 2553

อภิธรรมปิฎก

ปีที่จัดทำ 2553

พุทธปรชญากับการบริหารจัดการ

ปีที่จัดทำ 2558

รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ปีที่จัดทำ 2556

พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

ปีที่จัดทำ 2555

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

ปีที่จัดทำ 2555

พระสูตรมหายาน

ปีที่จัดทำ 2556

สุตตันตปิฎก

ปีที่จัดทำ 2553

พระไตรปิฎกศึกษา

ปีที่จัดทำ 2553

วรรณคดีบาลี

ปีที่จัดทำ 2555

บาลีไวยากรณ์ 000 145

ปีที่จัดทำ 2553

แต่งแปลบาลี 000 145

ปีที่จัดทำ 2555

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2555

พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 101 405

ปีที่จัดทำ 2556

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 101 431

ปีที่จัดทำ 2556

หลักการและปรัชญาการศึกษา

ปีที่จัดทำ 2555

การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา 621 104

ปีที่จัดทำ 2557

ศาสตร์การสอน 200 415

ปีที่จัดทำ 2555

มิลินทปัญหาศึกษา

ปีที่จัดทำ 2553

ชาดกศึกษา

ปีที่จัดทำ 2553

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ (Buddhist and Peace) 101 429

ปีที่จัดทำ 2556

พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข (Buddhism and Health) 101 437

ปีที่จัดทำ 2557

พุทธอภิปรัชญา (Buddhist Metaphysics) 102 321

ปีที่จัดทำ 2555

พุทธญาณวิทยา (Buddhist Epistemology) 102 320

ปีที่จัดทำ 2556

จริยศาสตร์แนวพุทธ (Buddhist Ethics) 102 428

ปีที่จัดทำ 2556

การศึกษาคำอธิษฐานต่อพระพุทธชินราชของพุทธศาสนิกชนไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย 2553

ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีเสริม หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย 2554

การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับป่าที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

งบประมาณจาก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
ปีงานวิจัย 2556

พระเครื่อง : แนวคิด ประวัติศาสตร์ และกระบวนการทางวัฒนธรรม

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
ปีงานวิจัย 2558

พัฒนาการพระนิพพานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและทรรศนะชาวพุทธไทย

งบประมาณจาก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
ปีงานวิจัย 2558

พระพุทธศาสนากับการศึกษา

ปีที่จัดทำกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th