หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา นามสง่า

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา นามสง่า


วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  • หนังสือ (1)
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (2)
  • บทความ (1)

พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ปรัชญาพุทธมหายาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ปรัชญาไทย

ปีที่จัดทำ 2554

พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข

ปีที่จัดทำ 2554

มโนทัศน์ว่าด้วยกุศลวิทยาในทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธปรัชญาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับปฐมฤกษ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th