หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สารบรรณ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สารบรรณ


วิทยาเขตพะเยา
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (1)

ธรรมะภาคปฏิบัติ 6

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย

ปีที่จัดทำ 2558

ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตวัดติโลกอาราม จ.พะเยา

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2558กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th