หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา


วิทยาเขตแพร่
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • บทความ (14)
  • งานวิจัย (6)

วันไหว้ครู

ปีที่ตีพิมพ์ 2546

การศึกษากับชีวิตและชุมชน

ปีที่จัดทำ 2546

ความเป็นครู

ปีที่จัดทำ 2546

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา

ปีที่จัดทำ 2556

พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับพิเศษ เนื่องในง
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามมิติทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษเนื
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิจประจำวัน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ เน
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน... ในวิถีชุมชน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

เศรษฐกิจพอเพียงกับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

การศึกษาสภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยบ้านดง จังหวัดแพร่

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสารประกอบ การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ พระพุทธศาสนา : ความรู้จริงและคุณภาพชีวิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๒

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ เนื่องในงานสัมมนาทาง
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

ปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ "คร" คือผู้สานฝัน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ นิตยสารสาระวิชาการ ธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๕

บทบาทพระสงฆ์ : กับการให้การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ นิตยสารสาระวิชาการ ธรรมทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๖

การศึกษากับชีวิตและชุมชน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาสาร วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๕

คุณธรรมของผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในวิชาชีพกับการพัฒนาการศึกษา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาสาร วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๖

ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน : กรณีศึกษา "กระดึงสังตีต" จังหวัดแพร่

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาสาร วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๗

ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับ... "ประเพณี...การสืบชะตา"

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาสาร วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๙
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๗

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน... ในวิถีชุมชน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก วิทยาเขตแพร่
ปีงานวิจัย ๒๕๔๖

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณจาก วช.
ปีงานวิจัย ๒๕๔๗

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ตามการรับรู้ของนิสิตและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดแพร่

งบประมาณจาก วช.
ปีงานวิจัย ๒๕๔๘

ศึกษาสภาพวิถึชีวิตและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยบ้านดง (ชนมปี้) ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

งบประมาณจาก วช.
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

การมีส่วนร่วมของประชาชนและพระสังฆาธิการในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระนิสิตในจังหวัดแพร่

งบประมาณจาก วช.
ปีงานวิจัย ๒๕๕๑

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก วช.
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th