หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ รุ่งสุริยา หอมวัน

หน้าหลัก > อาจารย์ รุ่งสุริยา หอมวัน


วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • งานวิจัย (1)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ปีที่จัดทำ 2553

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ปีที่จัดทำ 2554

การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นไทย

ปีที่จัดทำ 2555

การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th