หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ไว ซีรัมย์

หน้าหลัก > อาจารย์ ไว ซีรัมย์


วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (2)

สืบสานตำนานประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวโรหนะ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับพิเศษเนื่องในงาน
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

สืบสานตำนานประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวโรหนะ

งบประมาณจาก วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ปีงานวิจัย 2555

การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

งบประมาณจาก วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ปีงานวิจัย 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th