หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ รังสิทธิ วิหกเหิน

หน้าหลัก > อาจารย์ รังสิทธิ วิหกเหิน


วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • งานวิจัย (4)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ปีที่ตีพิมพ์

การพัฒนาหลักสูตร

ปีที่จัดทำ 2550

การวิจัยในชั้นเรียน

ปีที่จัดทำ 2556

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

ปีที่จัดทำ 2556

การบูรณาการระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านสุขสำราญ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณจาก วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ปีงานวิจัย 2555

การบูรณาการการสอนพระพุทธศาสนาเพื่อลดการดื่มสุราในเขตชุมชนตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณจาก วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขของนักเรียนมันธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอเมืองบุุรีรัมย์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๒

การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

งบประมาณจาก วิทยาลัยสงฆ์บุุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th