หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ปิยวัฒน์ คงทรัพย์

หน้าหลัก > อาจารย์ ปิยวัฒน์ คงทรัพย์


วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (8)
  • งานวิจัย (2)

การปกครองคณะสงฆ์ไทย(ร่วมกับคณะ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

สาธารณสุขในพระไตรปิฎก

ปีที่จัดทำ 2552

ธรรมะประยุกต์

ปีที่จัดทำ 2553

ปัญหาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ปีที่จัดทำ 2552

การบริหารงานธุรการ

ปีที่จัดทำ 2551

การจัดการงานสารบรรณและธุรการ

ปีที่จัดทำ 2553

แนวคิดทางการเมืองไทย

ปีที่จัดทำ 2554

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง

ปีที่จัดทำ 2555

หลักการ หลักวิชา หลักธรรม สำหรับการปกครองบ้านเมืองจากพระไตรปิฎก

ปีที่จัดทำ 2556

การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2550

การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2550กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th