หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ บรรณกรกุล

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ บรรณกรกุล


วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  • หนังสือ (21)
  • ตำรา (3)
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (5)
  • เอกสารคำสอน (1)

กัจจายนะเบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์

แบบเรียนบาลีไวยากรณ์ สมัญญาภิธาน - สนธิ

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

แบบเรียนบาลีไวยากรณ์ นามศัพท์ - อัพยยศัพท์

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

แบบเรียบเรียงบาลีไวยากรณ์ อาขยาต

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

แบบเรียนบาลีไวยากรณ์ กิริยากิตก์

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

แบบเรียนบาลีไวยากรณ์สมบูรณ์แบบ นามกิตก์

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

แบบเรียนบาลีไวยากรณ์สมบูณ์แบบ สมาส - ตัทธิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

หลักเกณฑ์การแปลบาลีและหลักสัมพันธ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2545

บาลีไวยากรณ์ สำหรับท่องจำเตรียมสอบ ประโยค 1-2, ป.ธ.3

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

พาลาวตารมัญชรี คำอธิบายศัพท์พาลาวตาร สนธิกันฑ์ - นามกัณฑ์ เล่ม 1

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์พระคาถาธรรมบท

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

คัมภีร์บาลีมหาไวยากรณ์ ปทรูปสิทธิเบื้องต้น เล่ม 2

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

คัมภีร์บาลีมหาไวยากรณ์ ปทรูปสิทธิเบื้องต้น เล่ม 1

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

บาลีมหาไวยากรณ์ กัจจายนะเบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2539

บาลีไวยากรณ์ สำหรับท่องจำเตรียมสอบ ประโยค 1-2, ป.ธ.3

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

หลักเกณฑ์การแปลบาลีและหลักสัมพันธ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2545

คู่มือการใช้โปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักสูตรธรรมศึกษาชั้น ตรี

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

คู่มือการใช้โปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักสูตรธรรมศึกษาชั้น โท

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

คู่มือการใช้โปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักสูตรธรรมศึกษาชั้น เอก

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

เอกสารประกอบการอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ : นวัตกรรมเพื่อการสอนธรรมศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

คูู่มือการใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศีล ๕ สำหรับเด็กและเยาวชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

พระพุทธประวัติ

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

เกมส์เศรษฐีธรรมะ แบบฝึกหัดประกอบสาระเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์

เกมส์เศรษฐีพุทธประวัติ เกมส์ประกอบสาระเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแปลมคธเป็นไทย สำหรับนักเรียนชั้นประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๓

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาบาลี สำหรับนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๔๗

คัมภีร์ปทสังคหะ : การตรววจชำระและการศึกษาวิเคราะห์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย 2557

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาบาลีไวยากรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประโยค 1-2 และ ป.ธ.3

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ปีงานวิจัย 2547

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแปลมคธเป็นไทยสำหรับนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นประโยค 1-2

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ปีงานวิจัย 2548

ภาษาบาลี ๒

ปีที่จัดทำ 2555กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th