หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ เวทย์ บรรณกรกุล

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ เวทย์ บรรณกรกุล


วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  • หนังสือ (1)
  • บทความ (1)
  • งานวิจัย (2)
  • เอกสารคำสอน (1)

กัจจายนะเบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแปลมคธเป็นไทย สำหรับนักเรียนชั้นประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๓

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาบาลี สำหรับนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๔๗

ภาษาบาลี ๒

ปีที่จัดทำ 2555กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th