หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ พระครูศรีปัญญาวิกรม (บุญเรือง ปญฺญาวชิโร)

หน้าหลัก > อาจารย์ พระครูศรีปัญญาวิกรม (บุญเรือง ปญฺญาวชิโร)


วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  • หนังสือ (10)
  • เอกสารประกอบการสอน (2)
  • บทความ (3)
  • งานวิจัย (1)

หนังสือพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

หนังสือพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ร่วมกับคณะ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

หนังสือพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

หนังสือพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ร่วมกับคณะ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

หนังสือพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ร่วมกับคณะ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

หนังสือพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ร่วมกับคณะ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ปรัชญาอินเดียโบราณ

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ปริทรรศน์แห่งธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

เกร็ดธรรมนำชีวิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

ปรัชญาอินเดียโบราณ

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

ปีที่จัดทำ 2547

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

ปีที่จัดทำ 2547

วิเคราะห์ปรัชญาธรรมผ่านบทเพลง: เฉพาะกรณีเพลงดาวลูกไก่

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๘
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

เปรียบเทียบหลักอหิงสาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ www.mcu.br.or.th
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องวิภัชชวาทีกับอเนกันตวาท

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ www.mcu.br.or.th
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ (ร่วมกับคณะ)

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th