หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ เศรษฐพร หนุนชู

หน้าหลัก > อาจารย์ เศรษฐพร หนุนชู


วิทยาเขตสุรินทร์
  • ตำรา (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (8)

การเมืองการปกครองของไทย(แต่งร่วม)

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา(เขียนร่วม)

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง

ปีที่จัดทำ 2548

ประชากรศึกษา

ปีที่จัดทำ 2543

สัมมนาภาวะผู้นำทางการเมือง

ปีที่จัดทำ 2549

การเมืองและการปกครองของไทย

ปีที่จัดทำ 2549

สื่อการสอนและเทคโนโลยี

ปีที่จัดทำ 2549

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ปีที่จัดทำ 2549

ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง

ปีที่จัดทำ 2556

แนวคิดทางการเมืองในอุดมคติ

ปีที่จัดทำ 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th