หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนู ศรีทอง

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนู ศรีทอง


วิทยาเขตสุรินทร์
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (5)
  • งานวิจัย (7)

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (มจร.คณะบรรณาธิการ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ไวยากรณ์อังกฤษเข้ม

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การสอนภาษาอังกฤษ(ฉบับร่าง)

ปีที่จัดทำ ฉับบร่าง

ภาษาอังกฤษเชั้นสูง

ปีที่จัดทำ ฉับบร่าง

วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น

ปีที่จัดทำ ฉับบร่าง

การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

ปีที่จัดทำ ฉับบร่าง

ฺBasic English

ปีที่จัดทำ 2556

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักเรีียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 11

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2549

การศึกษาสภาพและเนื้อหาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 11

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2551

การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

การศึกษาการฆ่าตัวตายในทัศนะของพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๐

การใช้หลักพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองในลุ่มแม่น้ำมูล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓

การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th