หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ เมฆไทย ละม้ายวรรณ์

หน้าหลัก > อาจารย์ เมฆไทย ละม้ายวรรณ์


วิทยาเขตสุรินทร์
  • เอกสารประกอบการสอน (7)
  • บทความ (4)

รายวิชาการสอนสังคมศึกษา

ปีที่จัดทำ 2556

รายวิชาการวิจัยทางสังคมศึกษาสำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2556

การพัฒนาหลักสูตร

ปีที่จัดทำ 2555

รายวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2555

รายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน

ปีที่จัดทำ 2555

รายวิชาการจัดการเรียนรู้

ปีที่จัดทำ 2552

รายวิชาการวิจััยทางการศึกษา

ปีที่จัดทำ 2553

พระสงฆ์กับสิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2555
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ครู

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2550
ปีที่ตีพิมพ์ 2550

การสร้างคุณภาพการศึกษา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2551
ปีที่ตีพิมพ์ 2551

ความรัก (วันวาเลนไทน์)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2549
ปีที่ตีพิมพ์ 2549กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th