หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระมหาสมพาน ชาคโร

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระมหาสมพาน ชาคโร


วิทยาเขตสุรินทร์
  • หนังสือ (2)
  • ตำรา (8)
  • เอกสารประกอบการสอน (18)
  • บทความ (6)
  • งานแปล (7)
  • งานวิจัย (5)

ประโยชน์ที่คาดหวัง

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การประยุกต์ใช้หลักธรรมด้วยการสร้างบารมี

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ศาสนาปฐมบรรพ์, ประวัติศาสตร์ศาสนาสำคัญของโลกปัจจุบัน เล่ม ภาค 1-2 ,พุทธวิถีไทย, ประวัติและพัฒนากาารพระพุทธศาสนา ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

ประวัติศาสตร์ศาสนาสำคัญของโลกปัจจุบัน ภาค 1

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

ประวัติศาสตร์ศาสนาสำคัญของโลกปัจจุบัน ภาค 2

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

พุทธวิถีไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ อดีต-ปัจจุบัน

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

ศาสนากับการพัฒนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

พระพุทธศาสนากับปัญหาสังคม

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

ชีวิตและผลงานนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

การปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่ อดีต-ปัจจุบัน, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามหายาน, ปรัชญาตะวันตก, พระไตรปิฎกศึกษา 2 (พระสูตร), พระไตรปิฎกศึกษา 3 (พระอภิธรรม)

ปีที่จัดทำ 2552

การปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

ปีที่จัดทำ 2552

ประวัติพระพุทธศาสนามหายาม

ปีที่จัดทำ 2553

ปรัชญาตะวันตก

ปีที่จัดทำ 2552

พระไตรปิฎกศึกษา 2 (พระสูตร)

ปีที่จัดทำ 2553

พระไตรปิฎกศึกษา 3 (พระอภิธรรม)

ปีที่จัดทำ 2553

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์

ปีที่จัดทำ 2553

พุทธปรัชญาเถรวาท

ปีที่จัดทำ 2553

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2553

ธรรมบทศึกษา

ปีที่จัดทำ 2555

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง

ปีที่จัดทำ 2556

ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฏก

ปีที่จัดทำ 2555

ธรรมะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ปีที่จัดทำ 2556

พระพุทธศาสนากับประชาสังคม

ปีที่จัดทำ 2555

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย

ปีที่จัดทำ 2556

ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2557

พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

ปีที่จัดทำ 2557

จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ

ปีที่จัดทำ 2559

ระเบียบของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ที่ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การประยุกต์หลักธรรมเพื่อสร้างบารมี

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วิสาขะบูชาบารมี ปี,๕๗
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๑/๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ประโยชน์ที่คาดหวัง

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร มจร วิทยาเขตสุรินทร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2557
ปีที่ตีพิมพ์ 7/2557

น้ำมีความสำคัญอย่างไร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๒/๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

บทความวิชาการ เรื่อง กล้วย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มหาจุฬาคชสาร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๙ ปี
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๐

บทความวิชาการ เรื่อง มะพร้าว

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตร์ปริทรรศ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๒
ปีที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒/๒๕

what is the water

ปีที่แปล 2559

The Herbs in the Buddhist Scriptures

ปีที่แปล 2559

A critical study of method of Instruction by the Buddha Depicted in Sutta and Vinaya Pitaka.

ปีที่แปล 2547

The Role of Buddhist Monks in Thailand Society : A Sociological Study

ปีที่แปล 2545

Education for Buddhist in Thailand

ปีที่แปล 2546

Man's Natural origination

ปีที่แปล 2548

Non-Violent of mahatma Gantha

ปีที่แปล 2547

สมุนไพรในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก มจร ส่วนกลาง
ปีงานวิจัย 2557

การจัดการแหล่งโบราณคดีปราสาทช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณจาก มจร ส่วนกลาง
ปีงานวิจัย 2558

ศึกษาวัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย: กรณีศึกษากลุ่มชาวนาจังหวัดสุรินทร์

งบประมาณจาก งบประมาณจากงานวิจัยแห่งชาติ
ปีงานวิจัย 2560

การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการค้าขายประคำในจังหวัดสุรินทร์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2560

การสร้างและการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์

งบประมาณจาก งบประมาณจากงานวิจัยแห่งชาติ
ปีงานวิจัย 2561กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th