หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ ปิยสีโล)

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ ปิยสีโล)


วิทยาเขตสุรินทร์
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • งานวิจัย (3)

วรรณคดีบาลี (เขียนร่วม)

ปีที่จัดทำ 2552

บาลี : วรรณคดีและภาษา

ปีที่จัดทำ 2546-2547

มิลินทปัญหาศึกษา

ปีที่จัดทำ 2558

สุราเมรัย : ความหายนะที่กฎหมายรับรอง

งบประมาณจาก ส่วนตัว
ปีงานวิจัย 2543-2544

พระพุทธศาสนาในกัมพูชา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2556

พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรกัมพูชา : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th