หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต)

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต)


วิทยาเขตแพร่
  • หนังสือ (7)
  • เอกสารประกอบการสอน (2)
  • บทความ (8)
  • งานวิจัย (5)

คู่มือคนรักษ์วัด

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

คู่มือคนรักษ์วัด ๒

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

คู่มือคนรักษ์วัด ๓

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

คู่มือชาวพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

หลักแหล่งความสำเร็จและเหตุแห่งความเสื่อม

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

สโมทานวิทยาราชเขมากรรังสรรค์

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

เสี้ยวหนึ่งของชีวิต ของผู้ไม่มีบารมี

ปีที่ตีพิมพ์

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ปีที่จัดทำ

การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปีที่จัดทำ

เปิดตู้พระไตรปิฏก "ความจนเป็นทุกข์ในโลก"

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารพุทธโกศัย
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๓๙

พระสงฆ์กับการรู้เท่าทันทางสังคม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬา วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ปี
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๗

บทบาทพระสงฆ์กับการเลือกตั้ง

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาสาร วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๖

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาสาร วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๕
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๖

วุฑฒาปจายนกถา เรื่อง "ความยำเกรงต่อผู้เจริญหรือผู้หลักผู้ใหญ"

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาสาร วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๙

ประเพณีสงกรานต์เมืองเหนือเดือน ๗

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาสาร วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๔
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๒

เปิดตู้ประไตรปิฏก ตอน คนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา (อุบาสก - อุบาสิกา)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาสาร วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๔
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๒

หน้าที่ของชาวพุทธ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาสาร วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๔
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๒

การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการให้การศึกษาแก่ชุมชนในจังหวัดแพร่

งบประมาณจาก วช.
ปีงานวิจัย ๒๕๔๔

ศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : กรณีศึกษาวัดจองคำ จังหวัดลำปาง

งบประมาณจาก วช.
ปีงานวิจัย ๒๕๔๗

การศึกษาทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

งบประมาณจาก วช.
ปีงานวิจัย ๒๕๔๘

การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์และผู้นำชุมชนในจังหวัดแพร่แพร่

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๔๘

การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑

งบประมาณจาก วช.
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th