หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร นิยมวงศ์

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร นิยมวงศ์


คณะพุทธศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)

ฉันลักษณ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

ธรรมะภาคปฏิบัติ 6

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น

ปีที่จัดทำ 2551กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th