หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ วุฒิพล คำตั้งหน้า

หน้าหลัก > อาจารย์ วุฒิพล คำตั้งหน้า


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (9)
  • งานวิจัย (1)

การบริหารกิจการคณะสงฆ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

ศาสนากับรัฐศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2555

การศึกษาค้นคว้าอิสระทางพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2552

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปีที่จัดทำ 2552

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปีที่จัดทำ 2542

การบริหารกิจการภายในห้องเรียน วิทยากรการศึกษาพิเศษ

ปีที่จัดทำ 2548

พื้นฐานการศึกษา

ปีที่จัดทำ 2542

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

ปีที่จัดทำ 2545

พฤติกรรมองค์การ

ปีที่จัดทำ 2544

วิชาการปลูกฝังวัฒนธรรม

ปีที่จัดทำ

การประยุกต์หลักทางพุทธศาสนาพัฒนาผู้สูงอายุ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th