หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.มนูญ พันนา

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.มนูญ พันนา


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • หนังสือ (1)
  • ตำรา (3)
  • เอกสารประกอบการสอน (5)
  • งานแปล (2)
  • งานวิจัย (4)

อุบลราชธานี เมืองนักปราชญ์ (ร่วมกับคณะ)

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

ประวัติงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ตำราคู่มืออบรมแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

การปฏิรูประบบราชการไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ธรรมะ ภาคภาษาอังกฤษ

ปีที่จัดทำ 2555

การบริหารโครงการ

ปีที่จัดทำ 2552

ประวัติศาสตร์สำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2553

การอ่านวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (อังกฤษ)

ปีที่จัดทำ 2555

การอ่านงานศิลปวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ

ปีที่จัดทำ 2552

ธรรมะ ภาคภาษาอังกฤษ (แปลเป็นไทย)

ปีที่แปล 2550

ผลกระทบของประเพณีที่มีต่อการศึกษาด้านวัฒนธรรม

ปีที่แปล 2556

บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน: กรณีพระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2543

บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมอนุรักษ์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2547

การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีผ้เรียนเป็นสำคัญ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2549

การประเมินผลการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2555กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th