หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ เจิม คุณละทิ

หน้าหลัก > อาจารย์ เจิม คุณละทิ


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • เอกสารประกอบการสอน (8)
  • งานวิจัย (1)

ศิลปะทางศาสนา

ปีที่จัดทำ 2550

เทซกาลและพิธีกรรมทางพระพทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2549

วัฒนธรรมไทย

ปีที่จัดทำ 2548

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปีที่จัดทำ 2551

ภาษากับวัฒนธรรม

ปีที่จัดทำ 2556

พระพุทธศาสนากับการศึกษา

ปีที่จัดทำ 2548

หลักจริยธรรมในศาสนา

ปีที่จัดทำ 2546

การจัดการสาธารณะสมบัติ

ปีที่จัดทำ 2545

การศึกษาพิธีกรรมนั่งกระทะน้ำมันของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2553กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th