หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ เฉลิมสุข บุญคำภา

หน้าหลัก > อาจารย์ เฉลิมสุข บุญคำภา


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • เอกสารประกอบการสอน (4)
  • งานวิจัย (3)

สัทธศาสตร์ในการสอนภาษาอังกฤษ

ปีที่จัดทำ 2552

เสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ

ปีที่จัดทำ 2552

ระบบคำและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ปีที่จัดทำ 2553

สถิติเบื้องต้น

ปีที่จัดทำ 2551

โรงเรียนวิถีพุทธ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2548

ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2550

การบริหารโรงเรียนการกุศล

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2557กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th