หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ สี สร้อยสน

หน้าหลัก > อาจารย์ สี สร้อยสน


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • เอกสารประกอบการสอน (4)
  • งานวิจัย (1)

ศาสนาทั่วไป

ปีที่จัดทำ 2545

ภาษากับการสื่อสาร

ปีที่จัดทำ 2546

ศาสนาคริสต์

ปีที่จัดทำ 2543

ศาสนาอิสลาม

ปีที่จัดทำ 2544

การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพื้นบ้านทางพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2557กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th