หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระบัญชา เขมวีโร

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระบัญชา เขมวีโร


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • ตำรา (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (5)
  • บทความ (2)

วัฒนธรรมไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

จิตวิทยาการศึกษา (ทั่วไป)

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

พุทธศาสนากันติภาพ

ปีที่จัดทำ 2556

พุทธศาสนากับการพัฒนาอาชีพ

ปีที่จัดทำ 2557

พุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์

ปีที่จัดทำ 2557

สังคมวิทยากับมานุษยวิทยาสำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2557

สังคมวิทยาศาสนา

ปีที่จัดทำ 2556

ชีวิตเริ่มจาดศูนย์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารรายเดือน
ฉบับที่ตีพิมพ์ ที่1/2556
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

โมโหให้ตนเองจะเกิดโรคมะเร็งในอารมณ์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารรายเดือน
ฉบับที่ตีพิมพ์ 1/2554
ปีที่ตีพิมพ์ 2554กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th