หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ พระสุภาพร แสนคำสอน

หน้าหลัก > อาจารย์ พระสุภาพร แสนคำสอน


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • ตำรา (1)
  • งานวิจัย (1)

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

กระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ : กรณีการจัดไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2557กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th