หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ พระมหาคำพันธ์ ปภากโร

หน้าหลัก > อาจารย์ พระมหาคำพันธ์ ปภากโร


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • ตำรา (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (4)
  • งานวิจัย (1)

พระอภิธรรมปิฏก

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

ศาสนากับสถานภาพสตรี

ปีที่จัดทำ 2555

ศาสนากับสังคมสงเคราะห์

ปีที่จัดทำ 2556

ศิลปทางศาสนา

ปีที่จัดทำ 2555

การปลูกฝังทางวัฒนธรรม

ปีที่จัดทำ 2554

การจัดการที่ดินในพระพุทธสาสนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th