หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน


วิทยาเขตอุบลราชธานี
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (5)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (3)

มหาปรินิพพานสูตร วาระสุดท้ายของพระพุทธองค์

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พระไตรปิฏกศึกษา

ปีที่จัดทำ 2552

พระสุตตันตปิฏก

ปีที่จัดทำ 2551

ธรรมนิเทศ

ปีที่จัดทำ 2555

พุทธศาสนาเถรวาท

ปีที่จัดทำ 2555

ประวัตพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง

ปีที่จัดทำ 2556

การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของเทวดา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ รวมบทความวิจัย ฯ
ฉบับที่ตีพิมพ์ รวมบทความวิจัย ฯ
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 2
ฉบับที่ตีพิมพ์ การสัมมนาผลงานวิจัยน
ปีที่ตีพิมพ์ 2553

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพระพุทธฯ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2551

การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของเทวดาฯ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2552

กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธฯ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2555กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th